پروتوژن

اوره آهسته رهش

اوره یک ترکیب آلی کوچک است که بسیار غنی از نیتروژن 96/44( درصد) است که برای تأمین پروتئین مصرفی تجزیه پذیر (DIP) نشخوارکنندگان استفاده می شود. در نشخوارکنندگان ، هضم مواد غذایی با تخمیر شکمبه به تأمین نیاز اصلی انرژی و پروتئین کمک می کند.

اوره در اصل یك منبع غیر پروتئینی است كه دستگاه گوارش نشخواركنندگان با استفاده از قابلیت بی نظیری كه دارد از آن یك پروتئینی عالی می سازد. این ویژگی فقط مختص سیستم گوارش گروه نشخواركنندگان است.

اوره در شکمبه توسط اوره­آز به سرعت به آمونیاک تجزیه می­شود و در حضور کربوهیدرات‌ها توسط میکروب‌ها برای ساخت پروتئین میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد  با توجه به سرعت بالای تجزیه اوره در شکمبه، اگر همزمانی بین آزاد شدن آمونیاک و کربوهیدرات قابل دسترس در شکمبه وجود نداشته باشد، تقریباً 40 درصد از نیتروژن تلف می شود.

یک راهکار برای بهبود استفاده از اوره توسط نشخوارکنندگان، همزمانسازی تخمیر منابع انرژی و پروتئین و کنترل غلظت آمونیاک قابل دسترس در شکمبه است .برای بهبود استفاده از آمونیاک آزاد شده از اوره، منابع آهسته رهش برای ارتقاء دسترسی مداوم به نیتروژن آمونیاکی دربلند مدت طراحی شده­اند.

در روش آهسته رهش، اوره به صورت مستمر در شكمبه نشخواركنندگان آزاد شده و تا وعده بعدی تغذیه نیتروژن را برای باكتری های درون شكمبه تامین می كند.

پروتوژن  یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش برای نشخوارکنندگان می باشد . پروتوژن ترکیبی با ساختار ویژه است که آزاد سازی آهسته ی آمونیاک در شکمبه را موجب می شود . با توجه به اینکه در نشخوارکنندگان استفاده از نیتروژن و تبدیل به پروتئین میکروبی محدود و وابسته به زمان است، از این رو بیش بود نیتروژن دز محیط شکمبه به واسطه هیدرولیز تبدیل به آمونیاک و افزایش(BUN و MUN ) دبر عملکرد تولید مثل حیوان اثر منفی و حتی مسمومیت زایی را در پی دارد. پروتوژن با تامین به هنگام ازت برای باکتری های شکمبه، منجر به تولید بهینه پروتئین میکروبی ، هضم فیبر و انرژی موجود برای تولید شیر و گوشت می شود. با مصرف پروتوژن می توان منابع تامین کننده پروتئین تجزیه پذیر مثل کنجاله سویا، کنجاله کلزا و… را در جیره کاهش داد.

میزان مصرف

گاوهای شیری100 گرم در روز به ازای هر راس     
گاو گوشتی70 گرم در روز به ازای هر راس 

       

سبد خرید
پیمایش به بالا