محصولات دامی

لیست محصولات دامی

آپ سل


پروبیوتیک بر پایه مخمر زنده ساکارومایسس سرویزیه

پاورسین


پروبیوتیک
پری‌بیوتیک

مایکو بلاک 10% و 50%


توکسین بایندر 6 جزئی وسیع الطیف

فیت باند


پلت بایندر آلی و معدنی

پرسیس وال


مخمر اتولیز شده

اولترافت


پودر چربی خالص اولترافت

پروتوژن

 

منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش

رایاپلاس

 

منبع غنی از سلنیوم ارگانیک

رایافت


پودر چربی خالص

سلگارد


مخمر اتولیز شده

رایاسل


پروبیوتیک بر پایه مخمر زنده ساکارومایسس سرویزیه

بیوگاردپلاس


پروبیوتیک
پری‌بیوتیک

آنتی توکس 10% و 50%


توکسین بایندر 6 جزئی وسیع الطیف

رایاباند


پلت بایندر آلی معدنی

سبد خرید
پیمایش به بالا