محصولات طیوری

لیست محصولات طیوری

مایکوبلاک


توکسین بایندر 6 جزئی وسیع الطیف

 

بهسید


اسیدی‌فایر و ضدعفونی کننده دان

 

لیماکس


مولتی آنزیم فیتازدار+پروبیوتیک و پری‌بیوتیک

 

لیزایم


مولتی آنزیم فیتازدار 10000

 

ناتوفیت


فیتاز 1000

 

پاورسین


پری بیوتیک + پروبیوتیک

 

رایاسید


اسیدی‌فایر و ضدعفونی کننده دان

 

سلگارد


مخمر اتولیز شده

 

آنتی توکس


توکسین بایندر 6 جزئی وسیع الطیف

 

فیت باند


پلت بایندر آلی و معدنی

 

رایابولد


مولتی آنزیم فیتازدار + پری‌بیوتیک و پروبیوتیک

 

رایازایم


مولتی آنزیم فیتازدار 10000

 

رایاپلاس


منبع غنی از سلنیوم ارگانیک (سلنیوم آلی)

 

پرسیس وال


مخمر اتولیز شده

 

رایافیت


فیتاز 1000

 

رایاباند


پلت بایندر آلی معدنی

 

بیوگاردپلاس


پری بیوتیک + پروبیوتیک

 

سبد خرید
پیمایش به بالا