آنالیز کود آلی و شیمیایی

آزمـایشگاه آنالیــز کود آلــی و شیمیــایی

آزمایشات شیمیایی در محلول هیدروپونیک

 • اندازه گیری ازت کل
 • اندازه گیری نیترات
 • اندازه گیری پتاسیم
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری منیزیم
 • اندازه گیری آمونیوم
 • سولفات
 • بر کل
 • اندازه گیری مولیبدن
 • اندازه گیری آهن کل
 • اندازه گیری منگنز
 • اندازه گیری روی
 • اندازه گیری مس
 • فسفرکل
 • سیلیس کل
 • کلرید و کلر آزاد
 • سدیم
 • اندازه گیری شوری
 • اندازه گیری پی اچ
 • اندازه گیری کربنات- بی کربنات

آزمایشات در کود شیمیایی- کود آلی-کمپوست شهری و کمپوست قارچ- ورمی کمپوست

 • اندازه گیری ازت کل
 • اندازه گیری نیترات
 • اندازه گیری پتاسیم
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری منیزیم
 • اندازه گیری آمونیوم
 • اندازه گیری خاکستر
 • اندازه گیری کربن آلی
 • اندازه گیری مولیبدن
 • اندازه گیری آهن کل
 • اندازه گیری منگنز
 • اندازه گیری روی
 • اندازه گیری مس
 • اندازه گیری گوگرد کل
 • سیلیس کل
 • کلر
 • سدیم
 • بر کل
 • ازت محلول
 • گوگرد محلول
 • بیوره
 • فسفرکل
 • فسفر محلول
 • درصد رطوبت
 • دانه بندی
 • سولفات
 • اندازه گیری شوری
 • اندازه گیری پی اج
سبد خرید
پیمایش به بالا