نمونه برداری از خاک

روش نمونه برداری از خاک زراعی

نمونه برداری از خاک کاری بسیار مهم وتعیین کننده درجه دقت وصحت نتایج بدست امده حاصل از انجام آزمایش خواهد بود .نمونه برداشت شده از یک قطعه زمین می بایست به گونه ای باشد. تا بتوان آن را نماینده کل خاک آن مزرعه دانست. بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از مزرعه روش زیگزاگی میباشد.جهت کشتهای زراعی ابتدا زمین را به قطعات ۵هکتاری تقسیم نموده سپس نمونه بردار از یک گوشه زمین وارد شده سپس به صورت زیگزاگی حداقل از ۱۵ تا ۲۰نقطه با بیل از سطح تا عمق ۳۰ سانت نمونه برداری نماید. سپس خاکهای جمع آوری شده بایستی با هم خوب مخلوط گردد . از مخلوط خاک یک نمونه به وزن ۱کیلوگرم تا۲ کیلوگرم برداشته و در کیسه ای پلاستیکی تمیز بریزید پس از انداختن برگه مشخصات نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .سطح خاک با بیل تمیز گردد
۲-از پای دیوار ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- مقدار عملکرد درسال قبل ذکر شود
۶- از غالبیت زمین نمونه برداشته شود بطور مثال اگر در یک قطعه ۱۰هکتاری یک هکتار یا کمتر شور باشد نبایستی نمونه خاک ۹هکتار دیگر مخلوط شود.
۷- هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد
۸- قبل از نمونه برداری سطح خاک با بیل تمیز گردد

روش نمونه برداری از خاک باغ

نمونه برداری از باغ کاری بسیار مهم وتعیین کننده درجه دقت وصحت نتایج بدست امده خواهد بود نمونه برداشت شده از یک قطعه باغ بایستی به گونه ای باشد تا بتوان آن را نماینده کل خاک آن باغ دانست. بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از باغ روش لوزی میباشد جهت کشتهای باغی ابتدا باغ را بر اساس نوع درخت – تقسیم زمان آبیاری و یا به قطعات متناسب تقسیم نموده سپس به صورت تصادفی درختانی از وسط قطعه – اول قطعه – اخر قطعه- و سمت چپ و راست قطعه انتخاب سپس در محل سایه انداز جایی که ریشه ای فرعی وجود دارند نمونه برداری بر اساس جدول زیرانجام شود خاک هرعمق بایستی جداگانه باهم مخلوط گردد مقدار نمونه لازم از هر مخلوط ۱ تا۲ کیلوگرم می باشد که جهت ارسال به ازمایشگاه کافی می باشد . در هر قطعه باغ حداقل بایست ۴ تا۵ چاله حفر گردد خاکهای جمع اوری شده بایستی پس از مخلوط شدن در کیسه ای پلاستیکی تمیز ریخته و پس از انداختن برگه مشخصات به داخل آن به ازمایشگاه ارسال گردد
نوع درخت عمق نمونه برداری
هسته دار و دانه دارو هر نوع درخت بارده ۹۰-۶۰-۳۰-۰
درختان فضای سبزی چون چنار ۱۲۰-۹۰-۶۰-۳۰-۰
درخچها و درختان فضای سبزی کوتاه قامت ۹۰-۶۰-۳۰-۰

نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲- خاکهای جمع اوری شده بایستی با هم خوب مخلوط گردد.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- سن درخت ذکر شود.
۶- جهت در ختان پایه مالینگ یا نهال و درختان با ریشه های سطحی نیاز به نمونه برداری از عمق ۳۰-۶۰ نمی باشد.
۷- هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد
۸- قبل از نمونه برداری سطح خاک بابیل تمیزگردد

روش نمونه برداری از خاک گلخانه

با توجه به اینکه کشت گلخانه ای در فضای محدود صورت می گیرد لازم است قبل از احداث گلخانه از هر ۵۰۰۰ متر مربع یک نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شود نمونه برداری بایستی به صورت مرکب وتصادفی انجام گیرد به این ترتیب که از ۸تا ۱۰ نقطه به صورت تصادفی تا عمق ۳۰ سانتی متر کنده سپس خاک این ۸تا ۱۰ نقطه را باهم مخلوط کرده وحداقل یک کیلوگرم از این مخلوط چند نقطه به آزمایشگاه جهت آزمایشات مربوطه ارسال گردد.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲-از پای دیوار ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری ذکر شود
۶- به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه های حاوی کود های شیمیایی ریخته نشود
۷- در صورتیکه در گلخانه قبلاکشت صورت گرفته باشد بایستی از سالن های مشابه از نظر عملکرد ومشکلات بطورجداگانه نمونه برداری صورت گیرد .
۸-در گلخانه های که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد

سبد خرید
پیمایش به بالا