کود ، سم ، بذر, مقالات

شناخت بذر و خصوصیات و انواع آن چیست؟

دانه گیاهان و درختان بخش زایشی یک گیاه است. هر قسمت گیاهی که برای پرورش محصول استفاده می‌شود بذر است. […]